مزایده: 1401D-Z-12 موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی سایت 1 پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/02/11 کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و همچنین بازدید از اقلام فوق از تاریخ 1401/02/04 از ساعت 8 الی 14:30 به مدت 5 روزکاری به آدرس ذیل مراجعه و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را تحویل نمایند. مکان بازدید از ضایعات: ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت 2 تلفن هماهنگی 06152117392داخلی 136 تماس حاصل فرمایید . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط