آگهی تجدید مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪

شماره مزایده: 01-Asid-1401D

موضوع مزایده: فروش ۶۰۰ تن اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪پتروشیمی شیمی بافت

مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/10/10

کلیه متقاضیان می توانندبا مراجعه به لینک های ذیل و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت،اسناد مزایده رت دریافت و در تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران ،بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک ۲۲، کد پستی ۱۵۱۸۸۴۴۸۱۳ دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت، واحد حراست تحویل نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۰۶۱۳۸ داخلی ۱۵۳ تماس حاصل نمایند.

بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط