22 آبان 1402

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت 2

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت 2 این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

29 مهر 1402

آگهی مناقصه عمومی شناسایی و انتخاب پیمانکار ساخت مخازن کروی (نوبت اول)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت «تعیین پیمانکار EPC ساخت مخزن کروی» مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١- مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی چاپ آگهی نوبت اول…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

7 مرداد 1402

آگهی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر دودکش بویلر

شماره مناقصه: 1402MN49 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر دودکش بویلر مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

4 مرداد 1402

آگهی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سردرب ، ساختمان حراست و باسکول

شماره مناقصه: 1402MN50 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سر درب، ساختمان حراست و باسکول مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

26 تیر 1402

آگهی ساخت و نصب سردخانه رستوران

شماره مناقصه: 1402MN47شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت ساخت و نصب سردخانه رستوران مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/26بمدت 10روز از لینک زیر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

26 تیر 1402

آگهی مناقصه اموال گردانی، بروزرسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت

شماره مناقصه: 1402MN46شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت اموال گردانی، بروزرسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/26 بمدت 10روز…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

13 تیر 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سردرب ، ساختمان حراست و باسکول

شماره مناقصه: 1402MN45شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سر درب، ساختمان حراست و باسکول مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

3 تیر 1402

آگهی مناقصه اموال گردانی، بروزرسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت

شماره مناقصه: 1402MN43شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت اموال گردانی، بروزرسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/03 بمدت 12روز…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

3 تیر 1402

آگهی ساخت و نصب سردخانه رستوران

شماره مناقصه: 1402MN42شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت ساخت و نصب سردخانه رستوران مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/03 بمدت 8 روز از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت

3 تیر 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار طبخ غذا

شماره مناقصه: 1402MN44شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/03 بمدت 12 روز از لینک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

تیم تولید محتوا شیمی بافت