9 خرداد 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر

شماره مناقصه: 1403MN شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر مورد نیاز خود مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

1 خرداد 1403

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت

شماره مناقصه: 1403MN61 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 اردیبهشت 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه جداکننده

شماره مناقصه : 1403MN62 پتروشیمی شیمی بافت شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه جداکننده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه بر اساس اطلاعات زیر اقدام نمایند. ۱- نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

11 اردیبهشت 1403

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه راکتور با پوشش سرب و دو دستگاه کویل با پوشش سرب و اصلاحیه شماره 1

شماره مناقصه: 1403MN60 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه خرید یک دستگاه راکتور با پوشش سرب و دو دستگاه کویل با پوشش سرب از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

4 اردیبهشت 1403

آگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی و یک دستگاه برج تغلیظ

شماره مناقصه: 1403MN59 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی و یک دستگاه برج تغلیظ از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

1 اردیبهشت 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت

شماره مناقصه: 1403MN60 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

27 فروردین 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه راکتور با پوشش سرب و دو دستگاه کویل با پوشش سرب

شماره مناقصه: 1403MN60 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به اخرید یک دستگاه راکتور با پوشش سرب و دو دستگاه کویل با پوشش سرب از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

20 فروردین 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی و یک دستگاه برج تغلیظ

شماره مناقصه: 1403MN59 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی و یک دستگاه برج تغلیظ از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 فروردین 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه جایی یک دستگاه مخزن 1906

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه جایی یک دستگاه مخزن 1906شماره مناقصه: 1403MN58 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خجابه جایی یک دستگاه مخزن 1906 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

7 اسفند 1402

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اسید سولفوریک 98%

شماره مناقصه: 1402MN57 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید اسید سولفوریک 98% از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند اسنادمناقصه را از تاریخ…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت