27 دی 1401

آگهی خرید اقلام و تجهیزات صنعتی رستوران

*شماره مناقصه: 1401MN23 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت تأمین اقلام و تجهیزات صنعتی رستوران خود مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/10/27 بمدت ده روز با بهمراه داشتن معرفی…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

19 دی 1401

آگهی تجدید شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان خوراک SBA

*شماره مناقصه: 1401MN23 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد تا جهت تأمین خوراک SBA خود از منابع خارجی از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه تخصص دارند دعوت به عمل آورد . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

19 دی 1401

آگهی تجدید شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان خوراک رافینت 1

*شماره مناقصه: 1401MN22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد تا جهت تأمین بخشی از خوراک رافینت 1 خود از منابع خارجی از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه تخصص دارند دعوت به عمل آورد . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

11 دی 1401

آگهی خرید بشکه فلزی بسته بندی محصول

*شماره مناقصه: 1401MN21 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت “تامین بشکه فلزی بسته بندی محصول MEK” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ 1401/10/10 به مدت 7 روز…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

7 دی 1401

آگهی تجدید مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق 50٪

آگهی تجدید مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪ شماره مزایده: 01-Asid-1401D موضوع مزایده: فروش ۶۰۰ تن اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/10/10 کلیه متقاضیان می توانندبا مراجعه به لینک های ذیل و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

25 آذر 1401

آگهی مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق 50٪

آگهی مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪ شماره مزایده: 01-Asid-1401D موضوع مزایده: فروش ۶۰۰ تن اسید سولفوریک رقیق ۵۰٪پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ کلیه متقاضیان می توانندبا مراجعه به لینک های ذیل و یا مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شیمی بافت،اسناد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

16 آبان 1401

آگهی شناسایی و انتخاب بازرگان بین المللی

*شماره مناقصه: 1401MN15 موضوع : شناسایی و انتخاب بازرگان بین المللی به منظور واردات خوراک رافینت١ و شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان کالای مذکور از کشورهای روسیه، چین و کشور های حوزه خلیج فارس شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

16 آبان 1401

آگهی تجدید شناسایی و انتخاب بازرگان بین المللی

*شماره مناقصه:1401MN14 موضوع : شناسایی و انتخاب بازرگان بین المللی به منظور واردات خوراک SBAو شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان کالای مذکور از تولیدکنندگان خارجی شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود بین المللی و احقاق آرمان جهش تولید، بخشی…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

16 آبان 1401

آگهی تجدید مناقصه تهیه FS و مطالعه بازار براي دو طرح تولید ١-بوتن از رافینت ٢ و تولید MEK از رافینت ٢

*شماره مناقصه: 1401MN16 شرکت پتروشیمی شیمی بافت واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام جهت تهیه FS و مطالعه بازار برای دو طرح تولید ١-بوتن از رافینت ۲ و تولید MEK از رافینت۲ ازمتقاضیان دعوت بعمل می آورد. نمایندگان مناقصه گران می توانند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نسبت به دریافت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت

16 آبان 1401

آگهی تجدید مناقصه تامین اسید سولفوریك مصرفی

*شماره مناقصه: 1401MN17 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت “تامین اسید سولفوریك مصرفی مورد نیاز” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ ١۶/٠۸/١٤٠١ به مدت ۵ روز با…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت