27 تیر 1403

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران سیستم‌های پایش تصویری

شماره فرخوان: 1403PT01 1- شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب، راه‌اندازی و آموزش تجهیزات سیستم نظارت تصویری پیرامونی و سیستم پلاک‌ خوان درب‌های ورود و خروج، سیستم اکسس کنترل مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی (غیر فشرده) و فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 تیر 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کمپرسورهای گازی به همراه متعلقات مربوطه و نصب و راه اندازی

شماره مناقصه: 1403MN66 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید کمپرسورهای گازی به همراه متعلقات مربوطه و نصب و راه اندازی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 تیر 1403

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء و بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل

شماره مناقصه: 1403MN65 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء و بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ۱-١-نمایندگان تأمین کنندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

2 تیر 1403

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر

شماره مناقصه: 1403MN63 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان تأمین کنندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

21 خرداد 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء و بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل

شماره مناقصه: 1403MN65 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به ارتقاء و بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ۱-١-نمایندگان تأمین…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

12 خرداد 1403

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه جدا کننده

شماره مناقصه : 1403MN62 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به اخرید یک دستگاه جدا کننده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

12 خرداد 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای پروژه انجام خدمات مهندسی طرح بازیافت (تصفیه) پساب اسیدی تولید MEK

شماره مناقصه : 1403MN64 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور برای پروژه انجام خدمات مهندسی طرح بازیافت (تصفیه) پساب اسیدی تولید MEK از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

9 خرداد 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر

شماره مناقصه: 1403MN شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر مورد نیاز خود مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

1 خرداد 1403

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت

شماره مناقصه: 1403MN61 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام اموال گردانی ، به روز رسانی و پلاک کوبی دارایی های ثابت اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 اردیبهشت 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه جداکننده

شماره مناقصه : 1403MN62 پتروشیمی شیمی بافت شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه جداکننده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه بر اساس اطلاعات زیر اقدام نمایند. ۱- نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت