24 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه خرید و تأمین کاتالیست لواتیت K2629

شماره مناقصه: 1402MN33 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت خرید و تأمین کاتالیست لواتیت K2629 موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/02/23 بمدت 10…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

16 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه تأمین و ساخت یک دستگاه مخزن میکسینگ و یک دستگاه سپراتور

شماره مناقصه: 1401MN32 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پالت های چوبی موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ بمدت 10 روز با…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

16 اردیبهشت 1402

آگهی تجدید مناقصه خرید و تأمین پالت های چوبی

شماره مناقصه: 1401MN31 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پالت های چوبی موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/02/16 بمدت 8 روز با…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

19 فروردین 1402

آگهی مناقصه خرید و تامین پالت های چوبی

شماره مناقصه: 1401MN30 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پالت های چوبی موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/01/19 بمدت 10 روز با…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

19 فروردین 1402

آگهی خرید و تامین پمپ های اسید109-P & 131B-P ,131A-P

شماره مناقصه: 1401MN29 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پمپ هاي اسید خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/01/19 بمدت 8 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

15 اسفند 1401

آگهی تجدید مناقصه ساخت و نصب سردخانه رستوران

شماره مناقصه: 1401MN28 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پمپ هاي اسید خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/12/15 بمدت 7 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

13 اسفند 1401

آگهی خرید و تامین پمپ های اسید109-P & 131B-P ,131A-P

شماره مناقصه: 1401MN27 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پمپ هاي اسید خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/12/13 بمدت 10 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

26 بهمن 1401

تجدید آگهی مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی محصول

*شماره مناقصه: 1401MN26 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت تأمین بشکه های فلزی بسته بندی محصول MEK خود مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/11/26 بمدت 7 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

27 دی 1401

آگهی خرید اقلام و تجهیزات صنعتی رستوران

*شماره مناقصه: 1401MN23 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت تأمین اقلام و تجهیزات صنعتی رستوران خود مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/10/27 بمدت ده روز با بهمراه داشتن معرفی…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

19 دی 1401

آگهی تجدید شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان خوراک SBA

*شماره مناقصه: 1401MN23 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد تا جهت تأمین خوراک SBA خود از منابع خارجی از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه تخصص دارند دعوت به عمل آورد . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت