*شماره مناقصه: 1401MN21

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت “تامین بشکه فلزی بسته بندی محصول MEK” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ 1401/10/10 به مدت 7 روز با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا از لینک زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید | شماره تماس: ٠۶١۵۲١١۷٣۹۶ داخلی ۲۵۶

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 26 دیماه ١٤٠١

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط