3 تیر 1402

آگهی ساخت و نصب سردخانه رستوران

شماره مناقصه: 1402MN42شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت ساخت و نصب سردخانه رستوران مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/03 بمدت 8 روز از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

3 تیر 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار طبخ غذا

شماره مناقصه: 1402MN44شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/03 بمدت 12 روز از لینک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 خرداد 1402

آگهی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین حمل گاز مایع بوتان /بوتن (رافینت1و2و3) و بوتن 1 (مرحله دوم)

شماره مناقصه: 1402MN41شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/24 بمدت 6 روز از لینک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

17 خرداد 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس های ایاب و ذهاب

شماره مناقصه: 1402MN39 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار سرویس های ایاب و ذهاب موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/17 بمدت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

17 خرداد 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار طبخ غذا

شماره مناقصه: 1402MN40شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/17 بمدت 10 روز از لینک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

17 خرداد 1402

آگهی مناقصه خرید کاتالیست لواتیت K2629 – تمدید شد

شماره مناقصه: 1402MN38شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت خرید کاتالیست لواتیت K2629 موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/17 بمدت 10 روز از لینک زیر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

7 خرداد 1402

آگهی مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی محصول

شماره مناقصه: 1402MN36 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت تأمین بشکه های فلزی بسته بندی محصول MEK خود مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/07 بمدت 15 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

7 خرداد 1402

آگهی مناقصه خرید و تأمین پالت های چوبی (مرحله سوم)

شماره مناقصه: 1401MN37 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پالت های چوبی موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/07 بمدت ۸ روز با…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

7 خرداد 1402

آگهی مناقصه تأمین و ساخت یک دستگاه مخزن میکسینگ و یک دستگاه سپراتور

شماره مناقصه: 1401MN35 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت تامین پالت های چوبی موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/03/07بمدت 8 روز با بهمراه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 اردیبهشت 1402

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تأمین حمل گاز مایع بوتان/بوتن (رافینت 1و 2و3)

شماره مناقصه: 1401MN34 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تأمین حمل گاز مایع بوتان/بوتن (رافینت 1و 2و3) موردنیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت