23 دی 1402

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کاتالیست Lewatit k2629

شماره مناقصه: 1402MN55 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خریدکاتالیست Lewatit k2629 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران می توانند اسنادمناقصه را از تاریخ 1402/10/23…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 دی 1402

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور مدل HP-DL380 G10 plu

شماره مناقصه: 1402MN54 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه سرور مدل HP-DL380 G10 plu این شرکت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

12 دی 1402

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی

شماره مناقصه: 1402MN53 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید آگهی مناقصه انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

4 دی 1402

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی

شماره مناقصه: 1402MN53 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور برای پروژه EPC تأمین دو دستگاه مخزن کروی این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. ۱ -نحوه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آذر 1402

آگهی تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت ۲

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت ۲ این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

22 آبان 1402

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت 2

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت 2 این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

29 مهر 1402

آگهی مناقصه عمومی شناسایی و انتخاب پیمانکار ساخت مخازن کروی (نوبت اول)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت «تعیین پیمانکار EPC ساخت مخزن کروی» مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١- مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی چاپ آگهی نوبت اول…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

7 مرداد 1402

آگهی خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر دودکش بویلر

شماره مناقصه: 1402MN49 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر دودکش بویلر مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه : 1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

4 مرداد 1402

آگهی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سردرب ، ساختمان حراست و باسکول

شماره مناقصه: 1402MN50 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور تهیه مدارک فنی و مستندات مناقصه ساخت سر درب، ساختمان حراست و باسکول مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

26 تیر 1402

آگهی ساخت و نصب سردخانه رستوران

شماره مناقصه: 1402MN47شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت ساخت و نصب سردخانه رستوران مورد نیاز خود مناقصه عمومی برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند. 1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1402/04/26بمدت 10روز از لینک زیر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت