شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت 2 این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١- نمایندگان مناقصه گران می بایست جهت خرید اسنادمناقصه نسبت به واریز مبلغ 20/000/000 (بیست میلیون) ریال به حساب شماره 262789139 نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت پتروشیمی شیمی بافت اقدام و از تاریخ 1402/08/22 الی 1402/08/29 با همراه داشتن معرفی نامه رسمی و اصل فیش واریزی به نشانی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

تهران- خیابان آفریقا- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت، دبیرخانه کمیسیون معاملات، تلفن 02188676815 داخلی 136

2- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی : 1402/09/06

3-محل تحویل پاکات مناقصه : واحد حراست پتروشیمی شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط