شماره مزایده: 99E-RAF3-4

موضوع مزایده: صادرات 250 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/08

کلیه متقاضیان می توانند از لینکهای زیر اسناد مربوط به مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  88206137 داخلی 107  تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

شرایط مزایده رافینت 3

فرم شرکت در مزایده – 01

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط