• موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت
    • شماره مزایده: HAL-018
    • قیمت پایه: 25,000 ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است)
    • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­­شنبه 1399/01/30
  • کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک های ذیل دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

فرم مزایده

اسناد مزایده الکل سنگین

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط