شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، اعلان و اطفای مخازن و نواحی صنعتی پتروشیمی شیمی بافت” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.
  1. نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:
نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی هجدهم لغایت نوزدهم آبان ماه نود ونه ( پس از چاپ آگهی های نوبت اول و دوم)، با واریز وجه معادل پنج میلیون ریال به حساب شماره 260687509 بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی 101 به نام شرکت پتروشیمی شیمی بافت و ارایه رسید و همچنین معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک 22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی
  1. آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 21 آبان ماه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط