• موضوع مزایده : فروش 200 تن متیل اتیل کتون (MEK)
  • شماره مزایده: MEK-014
  • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­شنبه 1398/11/05
  • کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت shimibaft.com اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند. سپرده شرکت در مزایده الزامی است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید)

اسناد مزایدهMEK

فرم مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط