موضوع مزایده: فروش 400 تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات

شماره مزایده: 99E-MEK-1

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/02/02

کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک های ذیل دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02188676814 داخلی 107 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

اسناد مزایده صادرات

فرم شرکت در مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط