شماره مزایده: 99E-RAF3-3

موضوع مزایده: صادرات 200 تن رافینتIII تولیدی شرکت شیمی بافت

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/12/06

کلیه متقاضیان می توانند از لینکهای زیر اسناد مربوط به مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  88206137 داخلی 107  تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

فرم شرکت در مزایده

شرایط مزایده رافینت 3

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط