موضوع مزایده: فروش 1000 تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) جهت مصرف داخل در کشور

شماره مزایده: 99D-M-2

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1399/03/24

قیمت پایه به ازای هر کیلوگرم 95000 ریال و حداقل میزان خرید 500 تن می باشد.

کلیه متقاضیان می توانند با معرفی نامه کتبی و مراجعه حضوری به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت نسبت به دریافت اسناد مربوط به مزایده و ارسال پیشنهاد خود از تاريخ انتشار اين آگهي تا پایان مهلت مقرر فوق اقدام نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 15- 02188676814 داخلی 107 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط