• موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol)
  • شماره مزایده: HAL-013
  • قیمت پایه: 25,000 ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت در مزایده الزامی است)
  • مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­سه­ شنبه 1398/10/10
  • کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت shimibaft.com اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

اسناد و شرایط مزایده الکل سنگین

فرم مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط