• موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol)
  • شماره مزایده: 99D-HAL-10
  • قیمت پایه: 28/000 ریال در هر کیلوگرم
  • مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/03/08
  • کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 داخلی 153 تماس حاصل نمایید).
  • بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

فرم-مزایده

شرایط مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط