*شماره مناقصه: 1401MN18

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت “خرید۲ دستگاه بازرسی گیت تردد درب حراست (RAY-GATE (و خرید۲ دستگاه عکسبرداری ازوسایل گیت تردد درب حراست(RAY-X (مورد نیاز” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند.

۱-نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ ١۶/٠۸/١٤٠١تا ۲٠/٠۸/١٤٠١ با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا وب سایت شرکت پتروشیمی شیمی بافت به آدرس com.Shimibaft.www مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید | شماره تماس: ٠۶١۵۲١١۷٣۹۶ داخلی ۲۵۶

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: ٣٠ آبان ماه ١٤٠١

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

فایل ضمیمه 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط