شماره مناقصه: 1401MN20

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد جهت ” اقلام ابزاردقیق مورد نیاز” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه : ١-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ ١۶/٠٨/١٤٠١تا ۲٠/٠٨/١٤٠١ با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا وب سایت شرکت پتروشیمی شیمی بافت به آدرس com.Shimibaft.www مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحدخرید|شماره تماس: ۲۵۶ داخلی ٠۶١۵۲١١۷٣۹۶

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: ٣٠ آبان ماه ١٤٠١

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

فایل ضمیمه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط