*شماره مناقصه: 1401MN16

شرکت پتروشیمی شیمی بافت واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام جهت تهیه FS و مطالعه بازار برای دو طرح تولید ١-بوتن از رافینت ۲ و تولید MEK از رافینت۲ ازمتقاضیان دعوت بعمل می آورد. نمایندگان مناقصه گران می توانند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ درج آگهی فراخوان نسبت به دریافت اسناد فراخوان از واحد بازرگانی این شرکت اقدام و در مهلت مقرر نسبت به ارسال مدارک درخواستی اقدام لازم را مبذول نمایند. متقاضیان می توانند به منظور شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیراقدام نمایند.

١ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

1-١-نمایندگان مناقصه گران می توانند از تاریخ ١٦/٠٨/١٤٠١ به مدت ۵ روز با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا وب سایت شرکت پتروشیمی شیمی بافت به آدرس com.Shimibaft.www مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید | شماره تماس: ٠٦١۵۲١١۷٣۹٦ داخلی ۲۵٦

٢ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: ٣٠ آبان ماه ١٤٠١

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

فایل ضمیمه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط