موضوع مزایده: فروش 1000 تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) در داخل کشور

شماره مزایده: 99D-M-1

مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/02/02

کلیه متقاضیان می توانند به آدرس : تهران ، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک 22، کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت نسبت به خرید اسناد مربوط به مزایده و ارسال پیشنهاد خود از تاریخ انتشار آگهی تا پایان مهلت مقرر فوق اقدام نماید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02188676814 داخلی 107 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط