شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت پایلوت پلنت مهندسی و طراحی پایه و تفضیلی تصفیه و تغلیظ پساب اسیدی سایت ۲ این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١- نمایندگان مناقصه گران می بایست جهت خرید اسنادمناقصه نسبت به واریز مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (بیست میلیون) ریال به حساب شماره ۲۶۲۷۸۹۱۳۹ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی به نام شرکت پتروشیمی شیمی بافت اقدام و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ الی ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با همراه داشتن معرفی نامه رسمی و اصل فیش واریزی به نشانی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

تهران- خیابان آفریقا- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت، دبیرخانه کمیسیون معاملات، تلفن ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی ۱۳۶

۲- آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۳-محل تحویل پاکات مناقصه : واحد حراست پتروشیمی شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط