شماره مزایده: 1401D-Z-7

موضوع مزایده: فروش 4 دستگاه خودرو سواری شرکت شیمی بافت

مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/01/21

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و همچنین بازدید از خودروهای فوق از تاریخ 1401/01/14 از ساعت 8:00 الی 16:30 بمدت 5 روز کاری به آدرس های ذیل و مراجعه و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را تحویل نمایند .

آدرس تهران: خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت

تلفن هماهنگی: 02188676814 داخلی 142

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 3

تلفن هماهنگی: 06152117392 داخلی 245

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط