شماره مناقصه : 1403MN62

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به اخرید یک دستگاه جدا کننده از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1403/03/12بمدت 12 روز کاری از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/03/30تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت.

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1403/03/30

3-تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: 02188676815 داخلی 136( جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط